โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 32
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.94 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 1 9 0 9 92
ร้อยละ 4.31 % 0.86 % 7.76 % 0.00 % 7.76 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 2 0 0 4 39
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 8.16 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 10 3 9 0 14 163
ร้อยละ 5.03 % 1.51 % 4.52 % 0.00 % 7.04 % 81.91 %

150 : 6 , 1 , 9 , 0 , 10 , 124...4.00 , 0.67 , 6.00 , 0.00 , 6.67 , 82.67 = 26 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09%

Powered By www.thaieducation.net