โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 31
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 2.94 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 12 5 2 0 9 88
ร้อยละ 10.34 % 4.31 % 1.72 % 0.00 % 7.76 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 1 1 0 4 39
ร้อยละ 8.16 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 8.16 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 17 7 3 0 14 158
ร้อยละ 8.54 % 3.52 % 1.51 % 0.00 % 7.04 % 79.40 %

150 : 13 , 6 , 2 , 0 , 10 , 119...8.67 , 4.00 , 1.33 , 0.00 , 6.67 , 79.33 = 31 : 20.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60%

Powered By www.thaieducation.net