โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 15
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 58
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 89.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 73
ร้อยละ 3.61 % 4.82 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 87.95 %

83 : 3 , 4 , 3 , 0 , 0 , 73...3.61 , 4.82 , 3.61 , 0.00 , 0.00 , 87.95 = 10 : 12.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05%

Powered By www.thaieducation.net