โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 3 4 1 23
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 8.57 % 11.43 % 2.86 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 4 5 3 4 102
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 4.10 % 2.46 % 3.28 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 6 6 8 7 5 174
ร้อยละ 2.91 % 2.91 % 3.88 % 3.40 % 2.43 % 84.47 %

157 : 6 , 6 , 8 , 7 , 5 , 125...3.82 , 3.82 , 5.10 , 4.46 , 3.18 , 79.62 = 32 : 20.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53%

Powered By www.thaieducation.net