โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 1 4 1 2 20
ร้อยละ 20.00 % 2.86 % 11.43 % 2.86 % 5.71 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 10 3 21 3 10 75
ร้อยละ 8.20 % 2.46 % 17.21 % 2.46 % 8.20 % 61.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 43
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 18 5 26 5 13 138
ร้อยละ 8.78 % 2.44 % 12.68 % 2.44 % 6.34 % 67.32 %

157 : 17 , 4 , 25 , 4 , 12 , 95...10.83 , 2.55 , 15.92 , 2.55 , 7.64 , 60.51 = 62 : 39.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68%

Powered By www.thaieducation.net