โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 1 4 1 2 18
ร้อยละ 21.21 % 3.03 % 12.12 % 3.03 % 6.06 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 10 4 21 3 10 73
ร้อยละ 8.26 % 3.31 % 17.36 % 2.48 % 8.26 % 60.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 1 1 4 38
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 2.17 % 2.17 % 8.70 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 18 6 26 5 16 129
ร้อยละ 9.00 % 3.00 % 13.00 % 2.50 % 8.00 % 64.50 %

154 : 17 , 5 , 25 , 4 , 12 , 91...11.04 , 3.25 , 16.23 , 2.60 , 7.79 , 59.09 = 63 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50%

Powered By www.thaieducation.net