โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 3 4 1 21
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 9.09 % 12.12 % 3.03 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 4 5 3 4 101
ร้อยละ 3.31 % 3.31 % 4.13 % 2.48 % 3.31 % 83.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 2 3 3 2 34
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 6.52 % 6.52 % 4.35 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 8 8 11 10 7 156
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 5.50 % 5.00 % 3.50 % 78.00 %

154 : 6 , 6 , 8 , 7 , 5 , 122...3.90 , 3.90 , 5.19 , 4.55 , 3.25 , 79.22 = 32 : 20.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00%

Powered By www.thaieducation.net