โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 111
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 51
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 5 6 11 0 0 186
ร้อยละ 2.40 % 2.88 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 89.42 %

151 : 4 , 4 , 8 , 0 , 0 , 135...2.65 , 2.65 , 5.30 , 0.00 , 0.00 , 89.40 = 16 : 10.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58%

Powered By www.thaieducation.net