โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 112
ร้อยละ 3.25 % 3.25 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 91.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 49
ร้อยละ 5.17 % 3.45 % 5.17 % 1.72 % 0.00 % 84.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 8 7 6 1 0 188
ร้อยละ 3.81 % 3.33 % 2.86 % 0.48 % 0.00 % 89.52 %

152 : 5 , 5 , 3 , 0 , 0 , 139...3.29 , 3.29 , 1.97 , 0.00 , 0.00 , 91.45 = 13 : 8.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48%

Powered By www.thaieducation.net