โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 21
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 2 5 1 0 62
ร้อยละ 6.67 % 2.67 % 6.67 % 1.33 % 0.00 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 6 2 7 1 0 83
ร้อยละ 6.06 % 2.02 % 7.07 % 1.01 % 0.00 % 83.84 %

99 : 6 , 2 , 7 , 1 , 0 , 83...6.06 , 2.02 , 7.07 , 1.01 , 0.00 , 83.84 = 16 : 16.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16%

Powered By www.thaieducation.net