โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 18
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 11 4 8 3 0 41
ร้อยละ 16.42 % 5.97 % 11.94 % 4.48 % 0.00 % 61.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 14 4 10 3 0 59
ร้อยละ 15.56 % 4.44 % 11.11 % 3.33 % 0.00 % 65.56 %

90 : 14 , 4 , 10 , 3 , 0 , 59...15.56 , 4.44 , 11.11 , 3.33 , 0.00 , 65.56 = 31 : 34.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44%

Powered By www.thaieducation.net