โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 8 2 2 0 1 10
ร้อยละ 34.78 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 3 5 13 4 32
ร้อยละ 14.93 % 4.48 % 7.46 % 19.40 % 5.97 % 47.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 18 5 7 13 5 42
ร้อยละ 20.00 % 5.56 % 7.78 % 14.44 % 5.56 % 46.67 %

90 : 18 , 5 , 7 , 13 , 5 , 42...20.00 , 5.56 , 7.78 , 14.44 , 5.56 , 46.67 = 48 : 53.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33%

Powered By www.thaieducation.net