โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 7
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 3 2 4 5 3 19
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 11.11 % 13.89 % 8.33 % 52.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 7 5 26
ร้อยละ 9.62 % 5.77 % 11.54 % 13.46 % 9.62 % 50.00 %

52 : 5 , 3 , 6 , 7 , 5 , 26...9.62 , 5.77 , 11.54 , 13.46 , 9.62 , 50.00 = 26 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net