โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 14
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 60
ร้อยละ 1.43 % 0.00 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 5 2 13 0 0 101
ร้อยละ 4.13 % 1.65 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 83.47 %

87 : 2 , 1 , 10 , 0 , 0 , 74...2.30 , 1.15 , 11.49 , 0.00 , 0.00 , 85.06 = 13 : 14.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.53%

Powered By www.thaieducation.net