โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 2 3 15 0 0 100
ร้อยละ 1.67 % 2.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

86 : 0 , 1 , 11 , 0 , 0 , 74...0.00 , 1.16 , 12.79 , 0.00 , 0.00 , 86.05 = 12 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net