โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 84.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 23
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 4 17 0 0 97
ร้อยละ 2.48 % 3.31 % 14.05 % 0.00 % 0.00 % 80.17 %

87 : 0 , 1 , 12 , 0 , 0 , 74...0.00 , 1.15 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 85.06 = 13 : 14.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83%

Powered By www.thaieducation.net