โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 17
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 7 3 9 0 0 62
ร้อยละ 8.64 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 76.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 5 7 0 1 25
ร้อยละ 5.00 % 12.50 % 17.50 % 0.00 % 2.50 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 10 8 19 0 1 104
ร้อยละ 7.04 % 5.63 % 13.38 % 0.00 % 0.70 % 73.24 %

102 : 8 , 3 , 12 , 0 , 0 , 79...7.84 , 2.94 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 77.45 = 23 : 22.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76%

Powered By www.thaieducation.net