โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 12
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 20.00 % 5.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 5 6 13 0 0 57
ร้อยละ 6.17 % 7.41 % 16.05 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 6 0 1 27
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 2.56 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 9 10 23 1 1 96
ร้อยละ 6.43 % 7.14 % 16.43 % 0.71 % 0.71 % 68.57 %

101 : 7 , 7 , 17 , 1 , 0 , 69...6.93 , 6.93 , 16.83 , 0.99 , 0.00 , 68.32 = 32 : 31.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net