โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 2 1 1 12
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 7 7 3 6 50
ร้อยละ 10.98 % 8.54 % 8.54 % 3.66 % 7.32 % 60.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 4 7 1 1 24
ร้อยละ 5.13 % 10.26 % 17.95 % 2.56 % 2.56 % 61.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 14 12 16 5 8 86
ร้อยละ 9.93 % 8.51 % 11.35 % 3.55 % 5.67 % 60.99 %

102 : 12 , 8 , 9 , 4 , 7 , 62...11.76 , 7.84 , 8.82 , 3.92 , 6.86 , 60.78 = 40 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 39.01%

Powered By www.thaieducation.net