โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 1 2 1 2 10
ร้อยละ 20.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 10.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 8 7 4 7 46
ร้อยละ 12.20 % 9.76 % 8.54 % 4.88 % 8.54 % 56.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 5 7 1 2 22
ร้อยละ 5.13 % 12.82 % 17.95 % 2.56 % 5.13 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 16 14 16 6 11 78
ร้อยละ 11.35 % 9.93 % 11.35 % 4.26 % 7.80 % 55.32 %

102 : 14 , 9 , 9 , 5 , 9 , 56...13.73 , 8.82 , 8.82 , 4.90 , 8.82 , 54.90 = 46 : 45.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68%

Powered By www.thaieducation.net