โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 5 1 0 4
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 38.46 % 7.69 % 0.00 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 6 10 12 2 2 59
ร้อยละ 6.59 % 10.99 % 13.19 % 2.20 % 2.20 % 64.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 7 12 17 3 2 63
ร้อยละ 6.73 % 11.54 % 16.35 % 2.88 % 1.92 % 60.58 %

104 : 7 , 12 , 17 , 3 , 2 , 63...6.73 , 11.54 , 16.35 , 2.88 , 1.92 , 60.58 = 41 : 39.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.42%

Powered By www.thaieducation.net