โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 8
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 9 15 2 2 61
ร้อยละ 3.26 % 9.78 % 16.30 % 2.17 % 2.17 % 66.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 6 9 20 2 2 69
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 18.52 % 1.85 % 1.85 % 63.89 %

108 : 6 , 9 , 20 , 2 , 2 , 69...5.56 , 8.33 , 18.52 , 1.85 , 1.85 , 63.89 = 39 : 36.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11%

Powered By www.thaieducation.net