โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
6
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 3
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 8 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %

8 : 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 4...12.50 , 0.00 , 37.50 , 0.00 , 0.00 , 50.00 = 4 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 8 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net