โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 42
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 5 1 28 2 0 175
ร้อยละ 2.37 % 0.47 % 13.27 % 0.95 % 0.00 % 82.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 6 1 34 2 0 217
ร้อยละ 2.31 % 0.38 % 13.08 % 0.77 % 0.00 % 83.46 %

260 : 6 , 1 , 34 , 2 , 0 , 217...2.31 , 0.38 , 13.08 , 0.77 , 0.00 , 83.46 = 43 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net