โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 2.04 % 93.88 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 15 5 23 1 1 174
ร้อยละ 6.85 % 2.28 % 10.50 % 0.46 % 0.46 % 79.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 15 5 25 1 2 220
ร้อยละ 5.60 % 1.87 % 9.33 % 0.37 % 0.75 % 82.09 %

268 : 15 , 5 , 25 , 1 , 2 , 220...5.60 , 1.87 , 9.33 , 0.37 , 0.75 , 82.09 = 48 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net