โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 2.13 % 93.62 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 17 6 26 3 1 169
ร้อยละ 7.66 % 2.70 % 11.71 % 1.35 % 0.45 % 76.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 17 6 28 3 2 213
ร้อยละ 6.32 % 2.23 % 10.41 % 1.12 % 0.74 % 79.18 %

269 : 17 , 6 , 28 , 3 , 2 , 213...6.32 , 2.23 , 10.41 , 1.12 , 0.74 , 79.18 = 56 : 20.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82%

Powered By www.thaieducation.net