โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 20 6 36 6 20 133
ร้อยละ 9.05 % 2.71 % 16.29 % 2.71 % 9.05 % 60.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 20 6 44 6 20 176
ร้อยละ 7.35 % 2.21 % 16.18 % 2.21 % 7.35 % 64.71 %

272 : 20 , 6 , 44 , 6 , 20 , 176...7.35 , 2.21 , 16.18 , 2.21 , 7.35 , 64.71 = 96 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net