โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
224
จำนวน(คน) 22 7 34 7 17 137
ร้อยละ 9.82 % 3.13 % 15.18 % 3.13 % 7.59 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 22 7 42 7 17 182
ร้อยละ 7.94 % 2.53 % 15.16 % 2.53 % 6.14 % 65.70 %

277 : 22 , 7 , 42 , 7 , 17 , 182...7.94 , 2.53 , 15.16 , 2.53 , 6.14 , 65.70 = 95 : 34.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30%

Powered By www.thaieducation.net