โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 8
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 14
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 22
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %

30 : 4 , 0 , 4 , 0 , 0 , 22...13.33 , 0.00 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 8 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net