โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 8
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 23
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 7.14 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 1 1 1 1 2 31
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 5.41 % 83.78 %

37 : 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 31...2.70 , 2.70 , 2.70 , 2.70 , 5.41 , 83.78 = 6 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net