โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 17
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 83
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 94.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 100
ร้อยละ 0.92 % 0.00 % 7.34 % 0.00 % 0.00 % 91.74 %

109 : 1 , 0 , 8 , 0 , 0 , 100...0.92 , 0.00 , 7.34 , 0.00 , 0.00 , 91.74 = 9 : 8.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26%

Powered By www.thaieducation.net