โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 18
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 1 2 4 0 78
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 2.30 % 4.60 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 5 0 96
ร้อยละ 2.73 % 1.82 % 3.64 % 4.55 % 0.00 % 87.27 %

110 : 3 , 2 , 4 , 5 , 0 , 96...2.73 , 1.82 , 3.64 , 4.55 , 0.00 , 87.27 = 14 : 12.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73%

Powered By www.thaieducation.net