โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 8 1 8 0 14
ร้อยละ 8.82 % 23.53 % 2.94 % 23.53 % 0.00 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 1 16 1 0 89
ร้อยละ 2.73 % 0.91 % 14.55 % 0.91 % 0.00 % 80.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 6 9 17 9 0 103
ร้อยละ 4.17 % 6.25 % 11.81 % 6.25 % 0.00 % 71.53 %

144 : 6 , 9 , 17 , 9 , 0 , 103...4.17 , 6.25 , 11.81 , 6.25 , 0.00 , 71.53 = 41 : 28.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.47%

Powered By www.thaieducation.net