โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 1 0 2 0 48
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 87.27 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 0 0 0 0 12 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.43 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 4 1 0 2 12 141
ร้อยละ 2.50 % 0.63 % 0.00 % 1.25 % 7.50 % 88.13 %

160 : 4 , 1 , 0 , 2 , 12 , 141...2.50 , 0.63 , 0.00 , 1.25 , 7.50 , 88.13 = 19 : 11.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88%

Powered By www.thaieducation.net