โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 4 1 0 2 0 49
ร้อยละ 7.14 % 1.79 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 0 0 0 0 12 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.43 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 4 1 0 2 12 142
ร้อยละ 2.48 % 0.62 % 0.00 % 1.24 % 7.45 % 88.20 %

161 : 4 , 1 , 0 , 2 , 12 , 142...2.48 , 0.62 , 0.00 , 1.24 , 7.45 , 88.20 = 19 : 11.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80%

Powered By www.thaieducation.net