โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 7
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 13.33 % 13.33 % 6.67 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 4 4 4 2 45
ร้อยละ 10.61 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 3.03 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 9 5 6 6 3 52
ร้อยละ 11.11 % 6.17 % 7.41 % 7.41 % 3.70 % 64.20 %

81 : 9 , 5 , 6 , 6 , 3 , 52...11.11 , 6.17 , 7.41 , 7.41 , 3.70 , 64.20 = 29 : 35.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80%

Powered By www.thaieducation.net