โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 1 2 2 1 6
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 13.33 % 13.33 % 6.67 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 8 5 4 5 2 42
ร้อยละ 12.12 % 7.58 % 6.06 % 7.58 % 3.03 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 11 6 6 7 3 48
ร้อยละ 13.58 % 7.41 % 7.41 % 8.64 % 3.70 % 59.26 %

81 : 11 , 6 , 6 , 7 , 3 , 48...13.58 , 7.41 , 7.41 , 8.64 , 3.70 , 59.26 = 33 : 40.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74%

Powered By www.thaieducation.net