โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 25
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 6 5 22 10 0 141
ร้อยละ 3.26 % 2.72 % 11.96 % 5.43 % 0.00 % 76.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 7 6 29 10 0 166
ร้อยละ 3.21 % 2.75 % 13.30 % 4.59 % 0.00 % 76.15 %

218 : 7 , 6 , 29 , 10 , 0 , 166...3.21 , 2.75 , 13.30 , 4.59 , 0.00 , 76.15 = 52 : 23.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85%

Powered By www.thaieducation.net