โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 10 0 3 0 19
ร้อยละ 8.57 % 28.57 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 54.29 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 16 12 30 6 10 108
ร้อยละ 8.79 % 6.59 % 16.48 % 3.30 % 5.49 % 59.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 19 22 30 9 10 127
ร้อยละ 8.76 % 10.14 % 13.82 % 4.15 % 4.61 % 58.53 %

217 : 19 , 22 , 30 , 9 , 10 , 127...8.76 , 10.14 , 13.82 , 4.15 , 4.61 , 58.53 = 90 : 41.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 41.47%

Powered By www.thaieducation.net