โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 14 0 5 0 11
ร้อยละ 14.29 % 40.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 31.43 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 21 18 30 10 12 91
ร้อยละ 11.54 % 9.89 % 16.48 % 5.49 % 6.59 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 26 32 30 15 12 102
ร้อยละ 11.98 % 14.75 % 13.82 % 6.91 % 5.53 % 47.00 %

217 : 26 , 32 , 30 , 15 , 12 , 102...11.98 , 14.75 , 13.82 , 6.91 , 5.53 , 47.00 = 115 : 53.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00%

Powered By www.thaieducation.net