โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 9 3 8 3 10
ร้อยละ 5.71 % 25.71 % 8.57 % 22.86 % 8.57 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 8 8 5 18 8 136
ร้อยละ 4.37 % 4.37 % 2.73 % 9.84 % 4.37 % 74.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 10 17 8 26 11 146
ร้อยละ 4.59 % 7.80 % 3.67 % 11.93 % 5.05 % 66.97 %

218 : 10 , 17 , 8 , 26 , 11 , 146...4.59 , 7.80 , 3.67 , 11.93 , 5.05 , 66.97 = 72 : 33.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03%

Powered By www.thaieducation.net