โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 9 4 9 4 7
ร้อยละ 5.71 % 25.71 % 11.43 % 25.71 % 11.43 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 10 9 5 21 8 129
ร้อยละ 5.49 % 4.95 % 2.75 % 11.54 % 4.40 % 70.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 12 18 9 30 12 136
ร้อยละ 5.53 % 8.29 % 4.15 % 13.82 % 5.53 % 62.67 %

217 : 12 , 18 , 9 , 30 , 12 , 136...5.53 , 8.29 , 4.15 , 13.82 , 5.53 , 62.67 = 81 : 37.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33%

Powered By www.thaieducation.net