โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 56
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 3.28 % 1.64 % 0.00 % 91.80 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 4 4 6 1 0 177
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 3.13 % 0.52 % 0.00 % 92.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 73
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 10 4 8 2 0 306
ร้อยละ 3.03 % 1.21 % 2.42 % 0.61 % 0.00 % 92.73 %

253 : 6 , 4 , 8 , 2 , 0 , 233...2.37 , 1.58 , 3.16 , 0.79 , 0.00 , 92.09 = 20 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27%

Powered By www.thaieducation.net