โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 4 0 4 1 0 52
ร้อยละ 6.56 % 0.00 % 6.56 % 1.64 % 0.00 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 5 5 8 2 0 172
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 4.17 % 1.04 % 0.00 % 89.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 71
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 13 5 14 3 0 295
ร้อยละ 3.94 % 1.52 % 4.24 % 0.91 % 0.00 % 89.39 %

253 : 9 , 5 , 12 , 3 , 0 , 224...3.56 , 1.98 , 4.74 , 1.19 , 0.00 , 88.54 = 29 : 11.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61%

Powered By www.thaieducation.net