โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 0 6 1 0 49
ร้อยละ 8.20 % 0.00 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 80.33 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 7 7 11 2 0 165
ร้อยละ 3.65 % 3.65 % 5.73 % 1.04 % 0.00 % 85.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 69
ร้อยละ 7.79 % 0.00 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 89.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 18 7 19 3 0 283
ร้อยละ 5.45 % 2.12 % 5.76 % 0.91 % 0.00 % 85.76 %

253 : 12 , 7 , 17 , 3 , 0 , 214...4.74 , 2.77 , 6.72 , 1.19 , 0.00 , 84.58 = 39 : 15.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24%

Powered By www.thaieducation.net