โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 69
ร้อยละ 1.37 % 0.00 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 94.52 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 189
ร้อยละ 0.51 % 0.51 % 0.51 % 1.02 % 1.02 % 96.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 1 1 1 2 62
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 1.45 % 1.45 % 2.90 % 89.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 4 5 320
ร้อยละ 1.18 % 0.59 % 0.89 % 1.18 % 1.48 % 94.67 %

269 : 2 , 1 , 2 , 3 , 3 , 258...0.74 , 0.37 , 0.74 , 1.12 , 1.12 , 95.91 = 11 : 4.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33%

Powered By www.thaieducation.net