โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 1 1 2 2 63
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 1.41 % 2.82 % 2.82 % 88.73 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 2 1 2 3 3 185
ร้อยละ 1.02 % 0.51 % 1.02 % 1.53 % 1.53 % 94.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 2 1 2 2 59
ร้อยละ 4.35 % 2.90 % 1.45 % 2.90 % 2.90 % 85.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 7 4 4 7 7 307
ร้อยละ 2.08 % 1.19 % 1.19 % 2.08 % 2.08 % 91.37 %

267 : 4 , 2 , 3 , 5 , 5 , 248...1.50 , 0.75 , 1.12 , 1.87 , 1.87 , 92.88 = 19 : 7.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63%

Powered By www.thaieducation.net