โรงเรียนหนองตุวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 7 1 1 1 0 1
ร้อยละ 63.64 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 4 5 3 2 2 36
ร้อยละ 7.69 % 9.62 % 5.77 % 3.85 % 3.85 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 11 6 4 3 2 37
ร้อยละ 17.46 % 9.52 % 6.35 % 4.76 % 3.17 % 58.73 %

63 : 11 , 6 , 4 , 3 , 2 , 37...17.46 , 9.52 , 6.35 , 4.76 , 3.17 , 58.73 = 26 : 41.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27%

Powered By www.thaieducation.net