โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 8 2 1 1 0 6
ร้อยละ 44.44 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 15 0 7 2 0 41
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 10.77 % 3.08 % 0.00 % 63.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 23 2 8 3 0 47
ร้อยละ 27.71 % 2.41 % 9.64 % 3.61 % 0.00 % 56.63 %

83 : 23 , 2 , 8 , 3 , 0 , 47...27.71 , 2.41 , 9.64 , 3.61 , 0.00 , 56.63 = 36 : 43.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 43.37%

Powered By www.thaieducation.net