โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 12
ร้อยละ 19.05 % 9.52 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 23 5 3 0 3 30
ร้อยละ 35.94 % 7.81 % 4.69 % 0.00 % 4.69 % 46.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 27 7 6 0 3 42
ร้อยละ 31.76 % 8.24 % 7.06 % 0.00 % 3.53 % 49.41 %

85 : 27 , 7 , 6 , 0 , 3 , 42...31.76 , 8.24 , 7.06 , 0.00 , 3.53 , 49.41 = 43 : 50.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59%

Powered By www.thaieducation.net